Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Kredi

Kredi për Investim

Kredia për Investim do të përdoret nga klienti për të financuar blerje ambientesh biznesi, investime në ambientet ekzistuese të biznesit, investime në makineri dhe pajisje si dhe blerje marke e patente, blerje pjesëmarrje financiare në kompani të tjera apo shlyerje detyrimi ndaj të tretëve për këtë qëllim. 

Afati maksimal i përdorimit të kësaj kredie është 10 vjet.

______________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

X