Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Pagesa të ndryshme

Pagesa Utilitare dhe Pagesa të Buxhetit

Fleksibilitet në pagesat tuaja!

Tashmë çdo faturë mund ta paguani tek ne, pa asnjë komision!

  • Pagesa për Energjinë Elektrike;
  • Pagesa për Ujësjellësin;
  • Pagesa për Telefoni Fikse dhe Celulare.

Ne ju shmangim vonesat!

  • Nëse ju dëshironi, pagesat i kryejmë edhe në mënyrë automatike çdo muaj duke mbajtur shumën nga llogaria juaj.
  • Nëpërmjet bankës tonë mund të kryeni pagesa fikse periodike.

SHËRBIME PËR BIZNESIN

Banka Amerikane e Investimeve ju vjen me pranë biznesit tuaj, duke ju lehtësuar pagesat për llogari të Tatim-Taksave:

  • Pagesat e Tatim-Taksave;
  • Pagesa për taksat e Bashkisë;
  • Pagesa për sigurime shoqërore dhe shëndetësore;
  • Pagesa për TVSH-ne dhe Doganat;
  • Pagesat në Llogari të Institucioneve Buxhetore (të ardhurat).

Për informacione të mëtejshme jeni të lutur të shikoni Kushtet e Punës.

X