Burime Njerëzore

Home > Burime njerëzore > Procesi i vlerësimit

Procesi i Vlerësimit

Një rëndësi të vecantë për punonjësit e Bankës Amerikane të Investimeve ka Procesi i Vlerësimit, i cili është një proces shumë  transparent, dinamik, shumë kompleks, duke synuar për të gjithë pozicionet ku është i aplikueshëm, vlerësimin e punonjësve 360°.

Ky proces garanton një vlerësim performance shumë efektiv dhe eficent, duke ju mundësuar menaxherëve dhe eprorëve direkt të:

  • Komunikojnë dhe qartësojnë objektivat e korporatës te punonjësit;
  • Identifikojnë përgjegjësinë e cdo individi për përmbushjen e qëllimeve të korporatës;
  • Adresojnë nevojat për përmirësim dhe zhvillim të punonjësve;
  • Monitorojnë ecurinë dhe të sigurojnë feedback produktiv për punonjësit;
  • Vlerësojnë në 360 gradë dhe të përmirësojnë performancën individuale dhe të korporatës.
X