Biznese të Vogla

Home > Biznese të vogla > Llogari rrjedhëse

Llogari Rrjedhëse

A është kjo llogari e përshtatshme për mua?

Llogaria rrjedhëse bën të mundur të gjitha transaksionet si derdhje, tërheqje, transferta, pagesa qerash, pagesa faturash, veprime të ndryshme, etj.

Cilat monedha pranohen për hapjen e kësaj llogarie?

LEK, EUR dhe USD.

Ju duhet vetëm të paraqiteni pranë sporteleve të Bankes Amerikane te Investimeve në çdo Degë të saj në gjithë Shqipërinë.

_____________________________

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi shoqëri tregtare në Republikën e Shqipërisë te mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e kundravlera e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar.

Për më shumë informacion drejtohuni në: Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

X