Individë

Home > Individë > Depozita

Depozita 1 mujore e rinovueshme deri në 12 muaj

Ne e dimë që kursimet tuaja janë të rëndësishme ndaj ju ofrojmë interesat më të mira për ti shtuar ato!

“Shtojini vlerë kursimeve tuaja me depozitën 1 mujore të rinovueshme deri në 12 muaj!”

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

  • Afati: 1 muaj, e rinovueshme deri në 12 muaj
  • Monedha: LEK
  • Normë interesi deri në 2.40% në LEK
  • Minimumi i shumës së kërkuar për çeljen e depozitës: LEK 10’000’000
  • Përfitimi I interesave: Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo muaj

Tabela e Interesit

Depozita në LEK

LEK Normë Interesi Mujore Normë Interesi Vjetore
Mbi 10’000’000 LEK 0.20% 2.40%
 

Banka Amerikane e Investimeve ju ofron mundësinë të zgjidhni midis afateve të ndryshme të depozitave dhe mënyrës së përfitimit të interesit – çdo muaj, çdo tre muaj apo çdo vit sipas dëshirës dhe nevojës suaj.

Këto depozita ofrohen në LEK

Në çdo rast, ju mund të përfitoni produkte kredie me kushte preferenciale duke vendosur si garanci depozitën tuaj.

Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr.53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

X