Individë

Home > Individë > Depozita

Depozita me afat 25 mujore

Ne e dimë që kursimet tuaja janë të rëndësishme ndaj ju ofrojmë interesat më të mira për ti shtuar ato!

“Sot përfitoni më shumë me depozitën 25 mujore në EUR dhe USD!”

Avantazhet dhe karakteristikat e depozitës

  • Afati: 25 Muaj
  • Monedha: EUR, USD
  • Normë interesi deri në 0.75% në EUR dhe 1.5% në USD
  • Minimumi i shumës së kërkuar për çeljen e depozitës: EUR 500, USD 2,000
  • Përfitimi I interesave: Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës suaj çdo 5 muaj ose në ditën e maturimit
  • Ju mund të përfitoni produkte kredie me kushte preferenciale duke vendosur si garanci depozitën tuaj.

Tabela e Interesit

   Depozita në EUR

EUR Normë Interesi
min 500 – 19,999 0.25%
20,000 – 49,999 0.50%
mbi 50,000 0.75%

Depozita në USD

USD Normë Interesi
min 2,000 – 29,999 1.00%
30,000 – 99,999 1.25%
mbi 100,000 1.50%


Banka Amerikane e Investimeve ju ofron mundësinë të zgjidhni midis afateve të ndryshme të depozitave dhe mënyrës së përfitimit të interesit – çdo muaj, çdo tre muaj apo çdo vit sipas dëshirës dhe nevojës suaj.

Këto depozita ofrohen në LEK, EUR dhe USD.

Në çdo rast, ju mund të përfitoni produkte kredie me kushte preferenciale duke vendosur si garanci depozitën tuaj.

Për më shumë informacion ju lutemi të drejtoheni në një nga degët tona në Tiranë apo në rrethe.

Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr.53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

X