Të Ndryshme

Home > Të ndryshme > Bonusi për të porsalindurit

Bonusi nga Bashkia për të porsalindurit

Rifreskuar më 31.12.2020

Në këtë faqe do të gjeni informimin aktual në lidhje me bonusin e të porsalindurve që jepet nga Bashkia. Ju lutem referojuni informacionit të mëposhtëm në lidhje me fëmijën tuaj.

A është i disponueshëm fondi për fëmijën tim?

Banka administron fondet e pashpërndara të Bashkive Tiranë, Berat dhe Lushnje për të porsalindurit, me këto të dhëna :

  • Të porsalindurit e Bashkisë Tiranë, i përkasin periudhës 2011- dhjetor 2020
  • Të porsalindurit në Berat dhe Lushnje, i përkasin periudhës 2011- 2014.

Nëse fëmija juaj, nuk i përket këtyre datave te mësipërme, ju lutem te prisni deri në momentin e dytë kur këto fonde janë të disponueshme.

Çfarë dokumenti duhet të kem me vete për tërheqjen në Bankë?

Prindi duhet të paraqesë në sportelet e bankës, këto dokumente:

  • Certifikatë te fëmijës me vulë të njomë te Zyrës së Gjendjes Civile, jo më të vjetër se 1 muaj
  • Certifikatë familjare me vulë të njomë të Zyrës së  Gjendjes Civile, jo më të vjetër se 1 muaj
  • Dokument i vlefshëm identifikimi i prindit  (Kartë Identiteti ose Pasaportë), që do të kryejë tërheqjen në sportelet e bankës

Udhëzime të përgjithshme:

Tërheqja e fondeve i mundësohet vetëm prindit të fëmijës. Në raste specifike mund të tërhiqen dhe nga persona të tjerë vetëm pasi ato janë pajisur me prokurë noteriale nga prindi dhe ku cilësohet saktë delegimi i autoritetit për përfitim të këtij fondi.

Tërheqja e fondeve mundësohet në çdo degë banke, me kusht që janë brenda të të njëjtit qytet ku operon Bashkia, që i ka mundësuar këto fonde. Pra, të porsalindurit e Bashkisë Tiranë mund të tërheqin fondet në çdo degë të ABI në Tiranë, e po kështu për Berat dhe Lushnje.

X