Individë

Home > Individë > Kredi

10 Minuta - Rifinanco Kredinë më Lirë

ABI Bank, nëpërmjet gamës së gjerë të produkteve te ofruara, rifinancon kredinë tuaj për qëllime Konsumatore, për Blerje Shtëpie, etj.

Normat shumë konkurruese të interesit dhe afatet e gjata të kredidhënies ju mundësojnë këste më të lira dhe më të përballueshme mujore.

Procedura të shpejta aprovimi dhe staf profesional.

Nëse ke një kredi në një Bankë tjeter, eja menjëherë te ABI Bank dhe 10 minuta bisedë mund të sjellë kushte më të favorshme rifinancimi.

________________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

**) Me plotësimin e formularit, ju i jepni pëlqimin bankës, që të dhënat tuaja do të mbrohen dhe do të përpunohen në përputhje me kuadrin ligjor të aplikueshëm në vendin tonë dhe në zbatim të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të Dhënave Personale", sipas parimit të respektimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të të drejtës së ruajtjes së jetës private.

X