Biznese të Mesme dhe Mëdha

Home > Biznese të mesme dhe mëdha > Produkte të korporatave

Letër Kredi dhe Garanci

Letër kredia është një instrument financiar pagese nën të cilin banka e blerësit, paguan një shumë të caktuar, një shitësi nëpërmjet bankës së tij, brenda një afati të caktuar, kundrejt dokumentave tregtare.

Garancia bankare është një formë obligimi dokumentar i bankës së blerësit për të paguar një shumë të rënë dakord (sipas parafaturës, faturës, kontratës së nënshkruar midis shitësit dhe blerësit) në rast se blerësi nuk plotëson detyrimin ndaj shitësit.

Për llojet dhe komisionet e letër kredive dhe garancive jeni të lutur të shikoni Kushtet e Punës.

Për informacion më të detajuar, jeni të lutur të drejtoheni pranë Divizionit të Kredidhënies në Bankën Amerikane të Investimeve.

Stafi ynë i specializuar do të jete në dispozicionin tuaj.

X