Individë

Home > Individë > Kredi

Kredi për Shtëpi

Për të gjithë ju që dëshironi të merrni një shtëpi të re apo të rindërtoni shtëpinë tuaj ekzistuese, ABI Bank ju vjen në ndihmë me kredinë për shtëpi.

Nëpërmjet kredisë për shtëpi nga ABI Bank, të gjithë klientët individë mund të përmbushin nevojat e tyre për blerje, ndërtim ose rindërtim shtëpie.

Banka Amerikane e Investimeve ofron:

 • Zgjidhje të përshtatura
 • Eksperiencë
 • Fleksibilitet
 • Këshillim dhe shërbim profesional

Avantazhet e kredisë për shtëpi nga ABI Bank:

 • Financim deri në 70% të vlerës së blerjes. Në raste të vecanta ky raport mund të jetë edhe më i lartë.
 • Norma konkurruese interesi.
 • Procedura të shpejta aprovimi.

Karakteristikat e kredisë për shtëpi:

 • Limite të larta kredie: Deri në 150.000 Euro ose ekuivalenti ne Lek
 • Afati maksimal i shlyerjes së kredisë Deri në 30 vite

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Dokument identifikimi
 • Vërtetim i të ardhurave
 • Dokumentacioni i pronës

Për të parë Fletën e Standardizuar të Informacionit Parakontraktor, jeni të lutur të drejtoheni te dokumentacioni më poshtë. Për informacion më të detajuar në lidhje me Interesat e Kredisë shikoni Listën e Cmimeve.

_____________________________

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBOR-it ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.

Dokumenta me rendesi:

X