Norma Efektive e Interesit

I nderuar klient

Ky informacion eshte perpiluar ne perputhje me instruksionet qe permban Rregullorja “ MBI TRANSPARENCËN PËR PRODUKTET DHE SHËRBIMET BANKARE E FINANCIARE ” miratuar me vendimin Nr. 59, datë 29.08.2008 dhe Rregullores “PËR KREDINË KONSUMATORE DHE KREDINË HIPOTEKARE PËR INDIVIDËT” miratuar me vendimin Nr. 48, datë 01.07.2015, te Keshillit Mbikqyres se Bankes se Shqiperise.

Shenim: Vlerat e perdorura ne shembujt e meposhtem kane si qellim te vetem informimin e klientit ne lidhje me Normen Efektive te Interesit dhe perberesit e saj.

Perkufizim

Norma Efektive e Interesit (NEI) – është totali i kostos së kredisë ( interesi, komisionet lidhur me marrjen e kesaj kredie ) për klientin e shprehur si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë dhe e llogaritur ne baze te formules se meposhtme:

m -tk m’ -tl

Σ Kk (1+i) = Σ Rl (1+i)

k=1 l=1

Kuptimi i shkronjave dhe simboleve:

m – është numri total i kësteve të kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste(cash flow-ve), të paguar nga kredidhënësi.

k – është numri në vazhdimësi për këstet e kredisë, nëse lëvrimi i kredisë bëhet mekëste (cash flow-t), të paguara nga kredidhënësi (drawn), kështu që 1< k < mdhe/ose 1= k = m.

Kk – është vlera faktike e kredisë (cash flow) së vënë në dispozicion të klientit nëperiudhën k.

tk – është intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës sëvlerës së këstit të parë të kredisë (first cash flow) të vënë në dispozicion të klientit(nëse lëvrimi i kredisë bëhet me këste) dhe datës së çdo kësti pasues të kredisë të vënë në dispozicion të klientit, domethënë t1 = 0.

m’ – është numri total i kësteve (cash flow-ve) të paguara nga klienti për shlyerjen e kredisë dhe/ose pagesave të shpenzimeve. l – është numri në vazhdimësi i kësteve të paguara nga klienti (cash flow-ve) për shlyerjen e kredisë (shlyerja ose pagesa e shpenzimeve).

Rl – është vlera e këstit të shlyerjes (cash flow) ose pagesës së shpenzimeve ngaklienti në periudhën l.

tl – intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës së vlerës sëkëstit të parë të kredisë të vënë në dispozicion të klientit (nëse lëvrimi i kredisëbëhet me këste) ose datës së lëvrimit të kredisë, në rast se lëvrimi i kredisë bëhet iplotë (first cash flow) dhe datës së çdo kësti për shlyerje dhe/ose pagimishpenzimesh vijuese që paguan klienti.

Informacioni i dhene me poshte eshte bazuar ne te dhenat te vlefshme sikurse 27.02.2009 dhe mund te ndryshojne ne te ardhmen. Banka rezervon te drejten per ndryshimin e ketyre te dhenave ne cdo kohe, dhe ne rast te tille tille klientet do te informohen nepermjet ekspozimit ne ambjentet e bankes.

Te dhenat e meposhtme jane vetem indicative dhe mund te ndryshojne ne varesi te klientit respektiv.

Nqs jeni te interesuar per ndonje sherbim/product I cili nuk eshte I listuar me poshte, jeni te lutur te drejtoheni tek stafi I deges.

Supozime ne perllogaritjen e Normes Efektive te Interesit.

Banka Amerikane e Investimeve ne perllogaritjet e NEI te produkteve te saj ka supozuar si me poshte:

1. Per te gjitha kategorite e produkteve eshte supozuar shuma mesatare qe lejohet te terhiqet sipas produktit respektiv

2. Interesi eshte supozuar max.

3. Afati eshte supozuar mesatar

4. Sigurimi I jetes eshte supozuar me perqindjen mestare te dhene nga kompanite e sigurimit

5. Prona eshte supozuar ambjent banimi ne rast kredish per shtepi dhe konsumatore dhe ambjent biznesi ne rast kredish per biznes

6. Ne komisione jane perfshire komisioni I kredise dhe komisione te tjera administrative sipas produkteve perkatese.

7. Ne asnje nga kredite nuk kemi periudhe grace.

8. Eshte supozuar levrimi I plote I kredise qe ne momentin e pare

9. Per kredine overdraft / kredine limit eshte supozuar levrimi I plote I fondeve dhe perdorimi I plote i tyre

Per tabelen e Normave Efektive te Interesit per Individe, kliko ketu.
Per tabelen e Normave Efektive te Interesit per Kompani, kliko ketu.

Per informacione te metejshme jeni te lutur te kontaktoni ne:

Tel. 04 22 58 760